Kerstmis

  • Kerstmis (veelal zo aangeduid door katholieken), kerst(feest) (veelal zo aangeduid door protestanten) of het geboortefeest van de Heer is een belangrijk christelijk feest in het kerkelijk jaar. Met Kerstmis wordt door christenen de geboorte van Jezus-Christus gevierd. De evangeliŽn van Lucas en MatteŁs beschrijven de geboorte van Jezus. Vooral Lucas geeft brede aandacht aan de geboorte van Jezus in Bethlehem. Het kerstfeest wordt in de westers-christelijke wereld en in sommige Kerken van het Oosters christendom gevierd op 25 december. In die Oosterse kerken die de Juliaanse kalender gebruiken voor de liturgische kalender (zoals de Russisch-orthodoxe Kerk), wordt het 13 dagen later gevierd. In veel streken zijn er tevens speciale vieringen op de avond ervoor (kerstavond, middernachtsmis) en/of op de dag erna. In West-Europa wordt 25 december als eerste kerstdag en 26 december als tweede kerstdag beschouwd. Het feest is in grote delen van de Westerse wereld in hoge mate geseculariseerd en veel elementen in de wijze waarop men Kerstmis viert gaan terug op prechristelijke en Germaanse tradities. Hoewel Pasen theologisch gezien veel belangrijker is, wordt buiten de Liturgie het kerstfeest in het Westen veel nadrukkelijker gevierd. In het christelijke Oosten is ook buiten de Kerk het Paasfeest belangrijker en speelt daarnaast het feest van Epifanie een belangrijkere rol.

kerstmis

  • Oorsprong Verbranding van een zonnewiel tijdens een joelfeest door heidense groeperingen in Duitsland.De Germanen vierden rond Midwinter (21 december) reeds midwinter- of joelfeesten (winterzonnewende) waarbij het boze werd verjaagd en het licht werd begroet. In de Scandinavische talen heet Kerstmis tot op vandaag jul. In de vierde eeuw zorgden keizer Constantijn de Grote en de bisschoppen van de uit vervolging bevrijde vroege Kerk ervoor dat Kerstmis op 25 december zou worden gevierd. Op deze datum werd rond de Middellandse Zee tot dan toe de zonnegod vereerd onder vele verschillende namen zoals Ra in Egypte en Helios in Griekenland. In het late Romeinse Rijk was dit vooral de zonnegod Sol Invictus (=de onoverwinnelijke zon). Omdat Jezus het Licht van de Wereld genoemd werd (zie Joh. 1), zou Constantijn I - volgens bepaalde auteurs[bron?] - hebben besloten dat de geboorte van Christus op deze dag gevierd zou moeten worden. Bovendien - en dit feit is invloedrijker geweest bij de opkomst van de viering van de geboorte van Christus als Kerstmis - waren de dagen rond 25 december reeds de vrije feestdagen der saturnaliŽn. Aanbidding van het kind Jezus door de engelen te Bethlehem. Hugo van der Goes, 1480.De geboorte van Jezus nam in de kerkelijke kalender daarvoor geen bijzondere plaats in, hoewel ze wel gevierd werd, en tot op de dag van vandaag geldt Pasen in het christendom eigenlijk als veel wezenlijker dan Kerstmis. Jezus werd volgens het evangelie aan het einde van het Joodse (of Romeinse) jaar geboren, maar door de kalenderwijzigingen en de verschillen in tijdrekening wordt de overzetting niet zeer accuraat geacht, te meer daar ook melding gemaakt wordt van kudden schapen in lagere (en dus warmere) velden rond Bethlehem. Het weiden van schapen in Palestina is rond 25 december thans weliswaar zeldzaam, maar toentertijd niet geheel onmogelijk - de schapen die voor de offerdienst in de Joodse tempel gefokt werden, graasden het hele jaar door, ook in de omgeving van Bethlehem (Beth Lechem- huis van het brood). Bovendien is de maand december in Palestina niet zo koud als in Duitsland of Engeland. De datum is dan ook niet met zekerheid als niet-authentiek te bestempelen, want uit de oude christelijke liturgieŽn - die van vůůr de vierde eeuw - stamt reeds de viering van Driekoningen (6 januari) in dezelfde wintertijd. Sextus Iulius Africanus noemt de geboorte van Christus als vallende op 25 december, in een van zijn geschriften gedateerd op 221 n. Chr.[1] De aansprekende thematiek en de reeds bestaande tradities hebben Kerstmis echter tot het voornaamste feest in het jaar gemaakt. De huidige tradities rond het kerstfeest zijn van land tot land verschillend, zoals ze ook lang niet allemaal even oud zijn. Duidelijk is dat de Amerikaanse volkse en commerciŽle kerstgewoonten, in het kader van de voortschrijdende globalisering, overal elders doordringen, ook in Nederland. Het woord 'Kerstmis' betekent eigenlijk 'Christus-mis', omdat dit feest gewijd is aan de geboorte van Jezus die de christus (de gezalfde) wordt genoemd. Het woord 'kerst' is uit het woord christus ontstaan; zo betekent "kerstenen" bijvoorbeeld "christelijk maken". De Mis is de christelijke viering van het offer van de Eucharistie, waarin aan het einde van de dienst gezegd of gezongen wordt "Ite Missa est" (vert. Gaat het is de heenzending of: Gaat het offer is voltrokken). [bewerken] Kerstgebruiken en -symbolen [bewerken] Kerstnachtdienst Op kerstavond en eerste kerstdag vindt er in veel kerken een kerstnachtdienst plaats. Het is vaak een van de drukste kerkdiensten van het jaar in vele kerken. [bewerken] Kersttoespraak Op eerste kerstdag houden diverse staatshoofden en monarchen een kersttoespraak die vaak uitgezonden wordt op radio en televisie. Tegenwoordig ook op internet te zien. In Nederland leest koningin Beatrix vanuit Huis Ten Bosch een kerstboodschap voor. Ook de Paus in Rome houdt bij de Sint-Pietersbasiliek een kersttoespraak, geeft zijn zegen en wenst iedereen een zalig kerstfeest in meer dan zestig verschillende talen. Kerstster (Euphorbia pulcherrima)[bewerken] Kerstster De kerstster is rechtstreeks terug te voeren op het kerstverhaal, zoals dat in het evangelie van MatteŁs wordt beschreven. De Ster van Bethlehem gaf de plaats aan waar de Koning der Joden geboren zou zijn. De drie wijzen zouden volgens MatteŁs deze ster volgen om via koning Herodes het kindje Jezus te bezoeken om deze geboorteplaats vervolgens te openbaren aan Herodes zodat het kindje gedood kon worden. De wijzen kwamen niet terug naar Herodes, dus gaf deze de opdracht tot de Kindermoord van Bethlehem opdat de geprofeteerde Messias hierbij zou omkomen. De Verlosser van het joodse volk zou immers als aangekondigde koning heersen, en Herodes achtte dit een bedreiging van zijn invloed. Hiermee is de kwaadschikse herkomst van deze ster theologisch bepaald. Het ontsteken van kaarsen en ander licht heeft overigens evenzeer met oude pre-christelijke midwintertradities te maken. Ook als plant is de Euphorbia pulcherrima bekend als kerstster vanwege de rode bloemen die lijken op een ster. De Wijzen uit het Oosten[bewerken] Kerststal Een directe verbeelding van het kerstverhaal vormen de kerststallen die met name in katholieke landen worden vervaardigd. Deze zijn van uiteenlopende materialen en grootte. Ook kerststallen met levende personen en dieren komen voor. De aanwezigheid van de os en de ezel in de stal heeft geen bijbelse oorsprong. Ze werden erbij geplaatst omwille van de zin uit het Oude Testament waar de profeet Jesaja zegt: De os en de ezel kennen beter hun Meester dan IsraŽl. Die van de herders met hun schapen is wel op het evangelie gebaseerd, evenals als die van de drie Wijzen uit het oosten (zie ook Driekoningen & Mat. 2:1-18) . Het decor van het kerstverhaal is dikwijls aangepast aan de plaatselijke omstandigheden. In Nederland en BelgiŽ betekent dat een winterse, barre omgeving. Overigens kan het in het Heilige Land ook sneeuwen en vriezen, hoewel het eerder zeldaam is. [bewerken] Stal of grot? De kerststal is een idee van Franciscus van Assisi die in 1223 op het idee kwam een levende kerststal in het dorp Greccio (ItaliŽ) op te zetten. Het idee komt voort uit de vertalingen van het Evangelie volgens Lucas, waarin staat dat Jezus in een kribbe gelegd werd, omdat er geen plaats was in de herberg. De plaats van een kribbe is de stal, wat een logische keuze lijkt als de herberg zelf vol is. Vooral katholieke gezinnen halen met Kerstmis het stalletje van zolder. Een andere traditie laat de geboorte plaatsvinden in een grot. Dit gegeven gaat terug op Justinus de Martelaar (Ī 150 na Christus) die schreef: "Omdat er voor Jozef niets te vinden was om de nacht door te bren≠gen, ging hij maar zolang een grot binnen dichtbij Bethlehem". Justinus baseert zich op Jesaja (33,16): "Hij zal wonen in een hoge spelonk van een sterke rots". Deze zin betrekt Justinus op Jezus. Wie een grot maakt van rotspapier, volgt Justi≠nus. Hoewel de tradities duidelijk verschillen, zijn hun afkomsten niet noodzakelijk in tegenspraak. In het Nabije Oosten werden in die tijd en later grotten inderdaad als stal gebruikt (voor het uitrusten van een lange schaapsherderdag) : er bestonden zelfs hele woonhuizen en zelfs dorpen die in rotsen uitgehakt waren. Voor de tijd van Franciscus waren de afbeeldingen van het kersttafereel vaak tweedimensionaal en was het gebruikelijker de omgeving als grot af te beelden. Een Deense kerstboom[bewerken] Kerstboom De kerstboom (een spar, en geen dennenboom) gaat terug op een vruchtbaarheidssymbool. Over de ouderdom van het gebruik als kerstboom lopen de bronnen zeer uiteen. Waarschijnlijk hadden reeds de Germanen voor de kerstening rond de tijd van winterzonnewende (het joelfeest of Yule) een altijd groene boom in huis of op het erf. Vanwege deze heidense wortels heeft de Rooms-katholieke Kerk de boom lange tijd geweerd uit het christendom. Luther verklaarde begin zestiende eeuw de kerstboom tot symbool van de geboorte van Jezus. Eerst stond de boom alleen nog in de kerken; eind 19e eeuw haalde men hem, allereerst in protestantse landen, alsnog de huiskamer binnen. De kerstboom herinnert de christen volgens Luther aan de boom in het paradijs; de kerstboomballen aan de vruchten waarvan Adam en Eva aten. De piek in de boom staat voor de ster die de Wijzen de weg wees naar de geboorte≠plaats van Jezus; soms wordt de piek daarom door een ster vervangen. De katholieken gaven eerder aan de kerststal, eventueel met groene versieringen, de ereplaats in huis, pas sinds 1982 staat er in het Vaticaan ook een kerstboom. Protestanten weerden echter in het algemeen de beelden van de kerststal, vanwege hun beeldenverbod, vandaar had de kerstboom bij hen meer succes. Overigens bestond er rond de voortdurend groene naaldboom in de warmere, zuidelijke katholieke landen ook geen voorgeschiedenis of heidense folklore zoals in de Germaanse noordelijke landen. Kaars in een kerststukDe kerstboom wordt versierd met kaarsen, slingers, engelenhaar en kerstballen. In verband met brandpreventie is er ook speciale kerstboomverlichting in zwang gekomen, bestaande uit kleine elektrische lampjes in plastic behuizing. De kerstboom wordt thans ook wel theologisch geÔnterpreteerd als voorafbeelding van het hout van het kruis van Christus' lijden en offerdood; daarnaast wordt met het groene hout verwezen naar de kribbe en het eeuwig leven dat door Jezus bewerkstelligd en verdiend werd, volgens de christelijke opvatting. [bewerken] Kerstversieringen Naast de kerstboom zijn er tal van kerstversieringen, die buitens- en binnenshuis opgehangen kunnen worden zoals een kerststuk of een guirlande op een schouw bij de open haard, langs de voordeur of trap. Zij kunnen bestaan uit kaarsen of lampjes, kerstballen, hulsttakken etcetera. Ook het plaatsen van een kerstdorp wordt steeds populairder. Ook zet men vaak een glazen kaarsenhouder met een waxinelichtje neer om het gezellig te maken in de donkere dagen voor Kerstmis. Op veel plaatsen wordt openbare kerstverlichting gehangen, vooral bij een winkelcentrum, in een winkelstraat of op een plein. Father Christmas in het Verenigd Koninkrijk[bewerken] De Kerstman en zijn geschenken Het geven van geschenken rond Kerstmis gaat terug op oude tijden, maar in Nederland was lange tijd vooral het sinterklaasfeest het geschenkenfeest. De Kerstman leek eind twintigste eeuw Sinterklaas te gaan verdrijven. Zover is het niet gekomen, maar velen geven elkaar (ook) met Kerstmis geschenken. Deze gewoonte heeft geleid tot kritiek dat het feest al te commercieel zou zijn geworden. In veel bedrijven is het kerstpakket een traditioneel bedankje voor het werk verricht in het afgelopen jaar. Het Christkindl en Hans TrappDe Kerstman is een afstammeling van Sinterklaas en wordt ook in verband gebracht met kabouters (Nisse of Tomte), zoals Sinterklaas op Sint Nicolaas, bisschop van Myra, teruggaat. Het Sinterklaasgebruik is meegenomen door emigranten naar Amerika. In Amerika werd Sinterklaas Santa Claus. De Kerstman heeft ongeveer dezelfde gebruiken als Sinterklaas, zoals cadeautjes geven, een lange baard en een rood pak, maar hij is inmiddels ontdaan van alle religieuze symboliek. De Kerstman ontstond in de ons bekende vorm in de Verenigde Staten, eind negentiende eeuw en raakte door de reclame van Coca-Cola wereldwijd verspreid. Zo kan het zijn dat in beeltenissen de Kerstman nog een groen pak droeg, terwijl de Amerikaanse Santa Claus tegenwoordig uitsluitend rode met witte kleding draagt (zoals het logo van Coca Cola). Santa Claus heeft nog wel een (vliegende) arrenslee getrokken door rendieren en wordt geholpen door elfjes op de Noordpool. In vele landen heeft de commerciŽle kerstman (Santa Claus) de oorspronkelijke Kerstman echter niet verdrongen, denk aan de Joulupukki in ScandinaviŽ of Father Christmas in Engeland. Hier zijn voorchristelijke elementen nog duidelijk in het kerstgebruik aanwezig. Het is ook zeker niet zo, dat de Kerstman over de hele wereld verspreid rood met witte kleding draagt. De Kerstman draagt in veel landen nog blauwe, gouden of groene (of nog een andere kleur) kleding. ChristkindlIn Oostenrijk en Duitsland komt niet de Kerstman maar het Christkind (Christuskind). Deze brengt op 24 december cadeautjes. Het Christkind is door Maarten Luther uitgevonden[bron?] omdat hij niet aan de heilige verering mee wilde doen waar het Sinterklaasfeest naar verwijst. Opvallend is dat tegenwoordig juist alleen in het katholieke gedeelte Christkind wordt gevierd[bron?]. Terwijl de oorspronkelijke gedachte was dat het Christuskind geschenken geeft zoals Hij dat ook met zijn leven heeft gedaan, heeft de laatste 50 jaar de figuur van het Christkind een gedaanteverwisseling meegemaakt. In plaats van het onzichtbare Christus-kind is het geworden tot een engelachtige figuur. De laatste jaren heeft Christkind te lijden onder de aanhoudende amerikanisering van de Kerstman. Zodoende is er een vereniging pro Christkind ontstaan die de Kerstman wil bestrijden. [bewerken] Kerstmuziek Net als het in ScandinaviŽ bekende Luciafeest (zie foto) heeft Kerstmis zijn eigen repertoireMet kerst wordt er vaak speciale kerstmuziek uitgebracht. Soms worden daarbij geluiden gebruikt die het beeld van een arrenslee moet oproepen (rinkelende bellen, etc.). De muziek kan bijvoorbeeld een kinderkoor zijn of popmuziek, maar ook Latijnse zang. Enkele voorbeelden van traditionele christelijke kerstliederen: "Stille Nacht, Heilige Nacht", hier bestaan meerdere versies van. "De herdertjes lagen bij nachte". "Ere zij God". "Gloria in excelsis Deo". "Er is een Kindeke geboren op aard". "Hoe leit dit Kindeke", (Vlaams, Katholiek, 1897). "Nu zijt wellekome" (middeleeuws). "Adeste fideles" (gregoriaans; Nederlands: Wij komen tezamen) met refrein "Venite adoremus" ("Komt laat ons Hem aanbidden"). "Vom Himmel hoch da komm' ich her" (Maarten Luther, Noord-Duitsland, met name Pruisen, 16e eeuw) "Joy to the world, the Lord has come" (VS) Voorbeelden van niet christelijke kerstliederen: "O dennenboom" "Jingle Bells" "White Christmas" Voorbeelden van moderne popmuziek: "Last Christmas" "All I Want for Christmas is You". "Thank God It's Christmas" (Queen) [bewerken] Kerstgedichten Naast liedteksten zijn er ook veel gedichten te vinden over Kerstmis. Sommige met een hoog gehalte aan romantiek en sentimentaliteit, andere meer literair van aard. Twee recente bloemlezingen zijn: Zoals nog nooit een ster (2001) van Rien van den Berg en Een kind met de ogen van God (2005) van Inge Lievaart. [bewerken] Kerstlekkernijen en -gerechten Een kerstdiner is vaak een feestelijke en uitgebreide avondmaaltijd, die vaak samen met familie genuttigd wordt rond en tijdens Kerstmis. Het vleesgerecht kan fazant of kalkoen zijn, maar ook konijn of ree. In de Verenigde Staten geldt daarentegen Thanksgiving Day als de dag waarop kalkoen gegeten wordt. Die dag is enigszins te vergelijken met de Biddag en Dankdag voor Gewas en Arbeid in Nederland en BelgiŽ, maar daar wordt dat niet met een uitgebreide maaltijd gevierd. [bewerken] Kerstuitjes Een bezoek aan een kerstmarkt wordt vaak gedaan om in een soort kerststemming te komen. Zowel in Nederland als in Duitsland worden er vele georganiseerd. Voor versieringen bezoekt men vaak een tuincentrum. Rond Kerstmis worden diverse kerstcircussen in Nederland gehouden. Veel mensen met (jonge) kinderen brengen een bezoek aan een kerstcircus, het is een geliefde familiegebeurtenis. Ook populair zijn kerstborrels en kerstconcerten. [bewerken] Kerstfeest in bepaalde landen Zie Kerstgebruiken wereldwijd voor het hoofdartikel over dit onderwerp. Feestelijke kerstversiering in MedellŪn, ColombiaIn Engeland, de Verenigde Staten en Frankrijk hangt men een maretak op in huis. Deze altijd-groene epifyt is het symbool van vriendschap en vruchtbaarheid. Een meisje dat per ongeluk onder de maretak staat, mag door een jongen worden gekust. En andersom natuurlijk. In Rusland en andere Oosters-orthodoxe landen in Oost-Europa heeft men in plaats van de kerstman Vadertje Winter, die in de tweede helft van de twintigste eeuw gelijk is gemaakt aan de "coca-colakerstman". Oorspronkelijk werd Vadertje Winter door de communistische overheden verspreid als atheÔstisch folkloristisch alternatief voor de orthodoxe kerstviering. Ook wordt Kerstmis daar 13 dagen later gevierd, omdat in Rusland tot 1917 in plaats van de Gregoriaanse de Juliaanse kalender werd gebruikt. De Juliaanse kalender bepaalt nog altijd het Russische kerkelijk jaar. [bewerken] Spelling Volgens het Groene Boekje krijgt Kerstmis als feest een hoofdletter; de mis die op kerstavond wordt opgedragen, de kerstmis, krijgt geen hoofdletter. Ook alle samengestelde en afgeleide vormen krijgen een kleine letter: kerstfeest, kerstavond, kerstgeschenk, kerstboom, kerstbal, kerstman, kerstkind, kerstdiner en kerststal. [bewerken] Kerstwensen De typische katholieke kerstwens is het "Zalig kerstfeest" of "Zalige Kerstmis". Protestanten, maar ook niet-gelovigen, brengen vaker met de minder gedragen woorden "Prettige kerstdagen" of "Fijn kerstfeest" hun kerst- en seizoenswensen over. Andere protestantse groepen gebruiken ook de meer gedragen tekst "Gezegend kerstfeest". Deze spreuken kunnen ook worden aangetroffen op kerstkaarten.

kerstmis

  • Etymologie Het woord Christmas is ontstaan als een verbinding betekent "Christus Mis". Het is afgeleid van het Midden-Engels Christemasse en Oud-Engels Cristes mśsse, een zin eerst geregistreerd in 1038 [8]. "Cristes" is van het Griekse Christos en "mśsse" is uit het Latijn missa (de heilige mis). In de Griekse, de brief Χ (chi), is de eerste letter van Christus, en het, of de analoge Romeinse letter X, is gebruikt als afkorting voor Christus sinds het midden van de 16e eeuw. [15] Dus, Xmas is soms gebruikt als afkorting voor de kerst. Viering Nadere informatie: Kerstmis wereldwijd Eerste Kerstdag wordt gevierd als een groot festival en op feestdagen in de meeste landen van de wereld, zelfs in veel waarvan de bevolking zijn voornamelijk niet-christelijke. In sommige niet-christelijke landen, perioden van de voormalige koloniale overheersing ingevoerd de viering (bijv. Hong Kong), in andere christelijke minderheden of buitenlandse culturele invloeden hebben geleid tot de bevolking vakantie te observeren. Landen zoals Japan en Korea, waar Kerstmis is populair, hoewel er slechts een klein aantal christenen, hebben vele van de seculiere aspecten van Kerstmis, zoals het geven van geschenken, decoraties en kerstbomen. Opmerkelijke landen waar Kerstmis is geen formele feestdag zijn Volksrepubliek China, (met uitzondering van Hong Kong en Macao), Japan, Saoedi-ArabiŽ, Algerije, Thailand, Nepal, Iran, Turkije en Noord-Korea. Tussen landen met een sterke christelijke traditie, hebben een verscheidenheid van kerstvieringen ontwikkeld die nemen de regionale en lokale culturen. Voor veel christenen, die deelnemen aan een religieuze dienst speelt een belangrijke rol in de erkenning van het seizoen. Kerst, samen met Pasen, is de periode van de hoogste jaarlijkse kerkbezoek. In veel katholieke landen, de mensen houden religieuze processies of optochten in de dagen voorafgaand aan Kerstmis. In andere landen zijn seculier processies of stoeten met Santa Claus en andere seizoensgebonden cijfers vaak gehouden. FamiliereŁnies en de uitwisseling van geschenken zijn een wijdverbreide eigenschap van het seizoen. Het geven van geschenken vindt plaats op eerste kerstdag in de meeste landen. Anderen de praktijk geven van geschenken op 6 december, sinterklaasfeest, en 6 januari Epiphany. Jezus was niet waarschijnlijk geboren op 25 december of op enig moment in de winter seasonDate van de viering Gedurende vele eeuwen, christelijke schrijvers aanvaard dat Kerstmis was de werkelijke datum waarop Jezus werd geboren. [16] In het begin van de 18e eeuw, geleerden begon stelt alternatieve verklaringen. Isaac Newton voerde aan dat de datum van Kerstmis werd geselecteerd om te corresponderen met de winterzonnewende, [10], waarin de Romeinen noemden Bruma en gevierd op 25 december. [17] In 1743, de Duitse protestantse Paul Ernst Jablonski aangevoerd kerst werd geplaatst op 25 december tot overeenkomen met de Romeinse zonne vakantie Dies Natalis Solis Invicti en was dus een "paganization" dat de ware kerk ontaard. [11] Volgens joods-christelijke traditie, creatie, zoals beschreven in de Genesis scheppingsverhaal plaatsgevonden op de datum van de lente-equinox, dat wil zeggen 25 maart op de Romeinse kalender. Deze datum wordt nu gevierd als Maria Boodschap en de verjaardag van menswording. [18] In 1889, Louis Duchesne gesuggereerd dat de datum van Kerstmis werd berekend als negen maanden na Annunciatie, de traditionele datum van de conceptie van Jezus [19]. De in december 25 Datum kunnen zijn geselecteerd door de kerk in Rome in het begin van de 4e eeuw. Op dit moment is er een kerkelijke kalender gemaakt en andere feestdagen waren ook geplaatst op zonne-data: "Het is kosmische symboliek ... die de kerkleiding in Rome geÔnspireerd op de winter zonnewende, kiest 25 december als de geboortedag van Christus, en de zomerzonnewende als die van Johannes de Doper, aangevuld met de equinoxen als hun respectievelijke data van conceptie. Terwijl ze op de hoogte waren dat de heidenen genoemd op deze dag de 'verjaardag' van Sol Invictus, dit heeft geen betrekking op hen en zij geen rol spelen in hun keuze van het tijdstip voor de kerst ", aldus moderne geleerde SE Hijmans [20]. Orthodoxe kerken Voor meer informatie over religieuze plechtigheden, zie kerstavond. Sommige Oosters-Orthodoxe kerken nationale, waaronder die van Rusland, GeorgiŽ, Egypte, OekraÔne, de MacedoniŽ, ServiŽ en de Griekse Patriarchaat van Jeruzalem merk feesten met de oudere Juliaanse kalender. 25 december op die kalender komt momenteel overeen met 07 januari op het op grotere schaal gebruikt Gregoriaanse kalender. OriŽntaals-orthodoxe kerken gebruiken ook hun eigen agenda, die over het algemeen vergelijkbaar zijn met de Juliaanse kalender. De Armeens Apostolische Kerk viert de Geboortekerk in combinatie met het Feest van de Epifanie op 6 januari. De meeste Armeense kerken gebruiken de Gregoriaanse kalender, maar sommigen gebruiken de Juliaanse kalender en dus eerste kerstdag te vieren op 19 januari, en kerstavond op 18 januari (volgens de Gregoriaanse kalender) [21]. Herdenken de geboorte van Jezus Belangrijkste artikelen: Annunciatie, Geboorte van Jezus, en Kindje Jezus Christenen vieren de geboorte van Jezus aan de Maagd Maria als een vervulling van het Oude Testament Messiaanse profetie. [22] Er zijn twee verschillende rekeningen die de gebeurtenissen rond Jezus 'geboorte te beschrijven. [23] Deze bijbelse rekeningen zijn te vinden in het evangelie van MatteŁs , namelijk MatteŁs 1:18, en het Evangelie van Lucas, in het bijzonder Lucas 1:26 en 2:40. Volgens deze rekeningen, werd Jezus geboren aan Maria, bijgestaan door haar man Jozef, in de stad van Bethlehem. Volgens een populaire traditie, de geboorte vond plaats in een stabiele, omgeven door landbouwhuisdieren, hoewel noch de stal, noch de dieren worden specifiek genoemd in de Bijbelse rekeningen. Echter, een kribbe wordt genoemd in Lucas 2:7, waarin staat: 'Ze wikkelde hem in doeken en legde Hem in een kribbe, omdat er voor hen geen plaats in de herberg. " Vroege iconografische voorstellingen van de geboorte van de dieren en kribbe geplaatst binnen een grot (gelegen, volgens de overlevering op grond van de Kerk van de Geboortekerk in Bethlehem). Herders uit de velden rondom Bethlehem werd verteld van de geboorte door een engel, en waren de eersten die het kind te zien. [24] Het Evangelie van MatteŁs ook een bezoek beschrijft door verschillende wijzen, of astrologen, die brengen geschenken aan: goud, wierook, en mirre aan het kindje Jezus. De bezoekers waren naar verluidt na een mysterieuze ster, algemeen bekend als de Ster van Bethlehem, geloven dat het de geboorte van een koning van de Joden aan te kondigen. [25] De herdenking van dit bezoek, het feest van Driekoningen gevierd op 6 januari is het formele einde van de kersttijd in sommige kerken. Anbetung der Hirten (Aanbidding der herders) (c. 1500-1510), door de Italiaanse schilder Giorgio da CastelfrancoChristians Kerstmis vieren op vele manieren. In aanvulling op deze dag een van de belangrijkste en meest populair voor het bijwonen van kerkdiensten, zijn er tal van andere devoties en populaire tradities. In sommige christelijke denominaties, kinderen presteren speelt opnieuw de gebeurtenissen van de Geboortekerk te vertellen, of zingen liedjes die verwijzen naar het evenement. Sommige christenen ook weer een kleine re-creatie van de Geboortekerk, die bekend staat als een kerststal of wieg, in hun huizen, met behulp van beeldjes tot de belangrijkste personages van het evenement te portretteren. Live kerststallen en tableaux vivants zijn ook uitgevoerd met behulp van acteurs en dieren om het evenement te schilderen met meer realisme. [26] Voorafgaand aan de eerste kerstdag, de Oosters-Orthodoxe Kerk praktijken van de 40-dagen Geboortekerk Snel in afwachting van de geboorte van Jezus, terwijl de veel van het westerse christendom viert vier weken van Advent. De laatste voorbereidingen voor Kerstmis zijn gemaakt op kerstavond. Een lange artistieke traditie is gegroeid voor de productie van geschilderde afbeeldingen van de kerststal in de kunst. Kerststallen worden traditioneel in een schuur of stal en omvatten Maria, Jozef, het kind Jezus, engelen, herders en de Drie Wijzen: Balthazar, Melchior en Caspar, die zei te hebben gevolgd een ster, bekend als de Ster van Bethlehem, en kwam na zijn geboorte [27]. Decoraties Hoofdartikel: Kerstversiering Zie ook: kerstboom, kerstverlichting, kerstsok, en kerst versiering Een huis uitbundig versierd met kerst lightsThe praktijk van het ophangen van speciale versieringen met Kerstmis heeft een lange geschiedenis. Uit de pre-christelijke tijden, mensen in het Romeinse Rijk bracht takken van groenblijvende planten binnen in de winter. Decoreren met groen was ook een deel van de Joodse traditie: "Nu op de eerste dag dat je neemt voor jezelf het gebladerte van prachtige bomen, palmtakken en takken van loofbomen en wilgen van de beek, en gij zult vrolijk zijn voor de Here, uw God voor zeven dagen. "(Leviticus 23:40) Christelijke mensen zijn opgenomen zoals de douane in hun ontwikkeling praktijken. In de 15de eeuw, werd vastgesteld dat in Londen was het de gewoonte met Kerstmis voor elk huis en alle parochiekerken te worden "versierd met steeneiken, klimop, baaien, en ook het seizoen van het jaar toegekend aan groen." [ 28] De hartvormige bladeren van de klimop werd gezegd dat ze symboliseren de komst op aarde van Jezus, terwijl Holly werd gezien als bescherming tegen heidenen en heksen, de doornen en rode bessen gehouden om de doornenkroon gedragen door Jezus bij de kruisiging vertegenwoordigen en het bloed dat hij vergoten [29]. Kerststallen zijn bekend uit de 10e eeuw in Rome. Ze waren populair door de heilige Franciscus van Asissi uit 1223, verspreidt zich snel in Europa. [30] Veel verschillende soorten decoraties ontwikkeld in de christelijke wereld, afhankelijk van de lokale traditie en de beschikbare middelen. De eerste commercieel geproduceerde decoraties verscheen in Duitsland in de jaren 1860, geÔnspireerd door het papier kettingen gemaakt door kinderen [31]. Een kerstboom in het Rockefeller Center, New York CityThe kerstboom wordt vaak uitgelegd als een kerstening van heidense traditie en ritueel rond de winterzonnewende, die het gebruik van groenblijvende takken inbegrepen, en een aanpassing van de heidense boom aanbidding. [32] Het Engels zinsnede "kerstboom" is het eerste geregistreerd in 1835 [33] en vormt een invoer van de Duitse taal. De moderne kerstboom traditie wordt verondersteld te zijn begonnen in Duitsland in de 18e eeuw [32] hoewel velen beweren dat Martin Luther de traditie begon in de 16e eeuw. [34] [35] Vanuit Duitsland de gewoonte werd ingevoerd naar Groot-BrittanniŽ, eerst via Queen Charlotte, de vrouw van George III, en dan met meer succes door Prins Albert tijdens het bewind van koningin Victoria. In 1841 de kerstboom was geworden, zelfs op grotere schaal in heel Groot-BrittanniŽ. [36] Door de jaren 1870, mensen in de Verenigde Staten hadden genomen aan de gewoonte van het plaatsen van een kerstboom. [37] kerstbomen kunnen worden versierd met lichtjes en ornamenten. Sinds de 19e eeuw, heeft de kerstster, een inheemse plant uit Mexico, in verband gebracht met Kerstmis. Andere populaire vakantiebestemming planten zijn hulst, maretak, rode amaryllis, en Kerstmis cactus. Samen met een kerstboom, kan het interieur van een huis versierd worden met deze planten, samen met slingers en wintergroen blad. In AustraliŽ, Noord-en Zuid-Amerika en Europa, is het traditie om de buitenkant van huizen te versieren met lampjes en soms met verlichte sleeŽn, sneeuwpoppen en andere kerstfiguren. Gemeenten vaak sponsor versieringen ook. Kerstmis banners kan worden opgehangen vanaf de straat lichtjes en kerstbomen geplaatst op het dorpsplein [38]. In de Westerse wereld, rollen van felgekleurde papier met seculiere of religieuze motieven kerst zijn vervaardigd voor het doel van kadootjes inpakken. Het display van Kerstmis dorpen heeft ook een traditie geworden in veel huizen in dit seizoen. Andere traditionele versieringen zijn klokken, kaarsen, candy canes, kousen, kransen, en engelen. In veel landen, een voorstelling van de kerststal is erg populair en mensen worden aangemoedigd om te concurreren en de meest originele of realistisch te creŽren. Binnen sommige families worden de stukken gebruikt om de voorstelling te maken beschouwd als een waardevolle familiestuk. In sommige landen zijn kerstdecoratie traditioneel neer op Driekoningen, de avond van 5 januari. De traditionele kleuren van Kerstmis zijn groen en rood. [39] Muziek en kerstliederen Hoofdartikel: kerstmuziek Kerst Carolers in JerseyThe eerste plaats specifiek kerst hymnen die we kennen van de lijken in de 4e eeuw Rome. Latijnse gezangen, zoals Veni redemptor gentium, geschreven door Ambrosius, de aartsbisschop van Milaan, werden strenge uitspraken van de theologische leer van de menswording in tegenstelling tot het Arianisme. Corde natus ex Parentis (Van de liefde van de Vader verwekt) door de Spaanse dichter Prudentius (overleden 413) nog steeds wordt gezongen in een aantal kerken vandaag [40]. In de 9e en 10e eeuw, was de kerst "Sequence" of "proza" geÔntroduceerd in Noord-Europese kloosters, de ontwikkeling van het kader van Bernard van Clairvaux in een opeenvolging van rijmende coupletten. In de 12e eeuw de Parijse monnik Adam van St. Victor begon muziek te ontlenen populaire liedjes, de invoering van iets dichter bij de traditionele Christmas Carol. Door de 13e eeuw, in Frankrijk, Duitsland, en in het bijzonder, ItaliŽ, onder invloed van Franciscus van Asissi, een sterke traditie van populaire kerstliederen in de moedertaal ontwikkeld [41]. Kerstliederen in het Engels verschijnt eerst in een werk van 1426 John Awdlay, een Shropshire kapelaan, die lijsten vijfentwintig "caroles van Cristemas", waarschijnlijk gezongen door groepen van wassailers, die van huis naar huis. [42] De nummers weten we specifiek als kerstliederen werden oorspronkelijk gemeentelijke volksliederen gezongen tijdens de vieringen zoals "de oogst tij" alsook Kerstmis. Het was pas later dat kerstliederen begon te worden gezongen in de kerk. Traditioneel zijn kerstliederen vaak gebaseerd op middeleeuwse akkoord patronen, en het is deze, dat geeft hen hun unieke karakteristieke muzikale klank. Sommige kerstliederen zoals "Personent hodie", "Good King Wenceslas", en "The Holly en The Ivy" kan direct worden teruggevoerd naar de middeleeuwen. Ze behoren tot de oudste muzikale composities nog regelmatig gezongen. Adeste Fidelis (O Komt allen, gij gelovigen) verschijnt in zijn huidige vorm in het midden van de 18e eeuw, hoewel de woorden hun oorsprong hebben in de 13e eeuw. Kind zangers in Boekarest, 1841.Singing van kerstliederen aanvankelijk te kampen met een daling in populariteit na de protestantse reformatie in Noord-Europa, hoewel sommige hervormers, zoals Martin Luther schreef kerstliederen en aangemoedigd hun gebruik in de eredienst. Kerstliederen grotendeels overleefd in landelijke gemeenschappen tot de opleving van de belangstelling in de populaire liedjes in de 19e eeuw. De 18e eeuw Engels hervormer Charles Wesley begreep het belang van muziek te aanbidden. Naast het instellen van vele psalmen op melodieŽn, die waren invloedrijk in de Grote Opwekking in de Verenigde Staten, schreef hij teksten voor ten minste drie kerstliederen. De bekendste was oorspronkelijk de titel "Hark! Hoe alle Welkin Rings", later omgedoopt tot "Hark! De Herald Angels Sing". [43] Felix Mendelssohn een melodie aangepast aan Wesley's woorden passen schreef. In Oostenrijk in 1818 Mohr en Gruber maakte een belangrijke aanvulling op het genre als ze samengesteld "Silent Night" voor de St. Nicolaaskerk, Oberndorf. William B. Sandys 'Christmas Carols Oude en Moderne (1833) bevatte de eerste verschijning in print van veel nu-klassiek Engels kerstliederen, en heeft bijgedragen aan het midden-Victoriaanse revival van het festival [44]. Volledig seculiere Kerst seizoensgebonden nummers ontstond in de late 18e eeuw. "Deck The Halls" dateert uit 1784, en de Amerikaanse, "Jingle Bells" werd beschermd in 1857. In de 19e en 20e eeuw, Afro-Amerikaanse spirituals en liederen over kerst, gevestigd in hun traditie van spirituals, werd meer algemeen bekend. Een toenemend aantal seizoensgebonden feestdagen liedjes werden commercieel geproduceerd in de 20e eeuw, met inbegrip van jazz en blues variaties. Daarnaast was er een opleving van interesse in oude muziek, uit de groepen zingen volksmuziek, zoals The Revels, aan uitvoerders van vroeg-middeleeuwse en klassieke muziek. Voedsel Nadere informatie: kerstdiner Een speciale kerst familie maaltijd is een belangrijk onderdeel van de viering van de vakantie is voor velen, en het voedsel dat wordt geserveerd varieert sterk van land tot land. Sommige regio's, zoals SiciliŽ, hebben speciale maaltijden voor kerstavond, toen 12 soorten vis worden geserveerd. In Engeland en landen beÔnvloed door de tradities, een standaard kerstmaaltijd omvat Turkije (meegenomen uit Noord-Amerika), aardappelen, groenten, worst en jus, gevolgd door Christmas pudding, pasteitjes en fruit cake. In Polen en andere delen van Oost-Europa en ScandinaviŽ, vis vaak wordt gebruikt voor de traditionele hoofdgerecht, maar rijker vlees zoals lam is steeds geserveerd. In Duitsland, Frankrijk en Oostenrijk, gans en varkensvlees worden begunstigd. Rundvlees, ham en kip in verschillende recepten zijn populair over de hele wereld. Ham is de belangrijkste maaltijd in de Philippines.Around de wereld, kan kerstvieringen sterk variŽren in vorm, die verschillende culturele en nationale tradities. Speciale desserts zijn ook bereid: De Maltese traditioneel dienen Imbuljuta tal-Qastan [45], een chocolade en kastanjes drank, na de nachtmis en de rest van het seizoen van Kerstmis. Slowaken de voorbereiding van de traditionele kerstbrood potica, bŻche de NoŽl in Frankrijk, panettone in ItaliŽ, en uitgebreide taarten en gebak. Het eten van snoep en chocolade is populair geworden over de hele wereld, en zoeter kerst lekkernijen onder de Duitse Stollen, marsepein taart of snoep, en Jamaicaanse rum vruchten taart. Als een van de weinige vruchten traditioneel beschikbaar voor de noordelijke landen in de winter, werden sinaasappelen lang geassocieerd met speciale kerst voedingsmiddelen. Kaarten Hoofdartikel: kerstkaart Kerstkaarten worden geÔllustreerd berichten van begroeting meestal uitgewisseld tussen vrienden en familieleden tijdens de weken voorafgaand aan Kerstmis. De aangepaste is populair geworden onder een brede dwarsdoorsnede van de bevolking, met inbegrip van niet-christenen, in de westerse samenleving en in AziŽ. De traditionele groet leest "We wensen u een Vrolijk Kerstfeest en een Gelukkig Nieuwjaar", net als die van de eerste commerciŽle kerstkaart, geproduceerd door Sir Henry Cole in Londen in 1843. Maar er zijn ontelbare variaties van deze formule, veel kaarten uiting van een meer religieus gevoel, of met een gedicht, gebed of bijbelvers, terwijl anderen zich te distantiŽren van religie met 'groeten Season's "all-inclusive. Kerstkaarten worden gekocht in aanzienlijke hoeveelheden, en zijn voorzien van illustraties, commercieel gericht en relevant zijn voor het seizoen. De inhoud van het ontwerp zou rechtstreeks verband houden met de kerst verhaal met afbeeldingen van de Geboorte van Jezus, of christelijke symbolen, zoals de Ster van Bethlehem, of een witte duif die zowel de Heilige Geest en Vrede kan vertegenwoordigen op aarde. Andere kerstkaarten zijn meer seculiere en kunnen verbeelden kersttradities, mythische figuren zoals Santa Claus, voorwerpen die rechtstreeks verband houden met kerst, zoals kaarsen, hulst en kerstballen, of een verscheidenheid van beelden in verband met het seizoen, zoals kerst activiteiten, sneeuw scŤnes en de natuur van de noordelijke winter. Er zijn ook humoristische kaarten en genres uitbeelden nostalgische taferelen uit het verleden, zoals crinolined shoppers in geÔdealiseerde 19e eeuw stadslandschappen. Postzegels Hoofdartikel: Kerstmis stempel Een aantal landen hebben uitgegeven postzegels in de kersttijd. Klanten van de post zal vaak gebruik maken van deze postzegels kerstkaarten te sturen, en ze zijn populair bij filatelisten. Deze stempels zijn reguliere postzegels, in tegenstelling tot Kerstmis zeehonden, en zijn geldig voor verzending hele jaar door. Ze meestal gaan over de verkoop enige tijd tussen begin oktober en begin december, en worden afgedrukt in aanzienlijke hoeveelheden. In 1898 een Canadese stempel werd afgegeven aan de inauguratie van de Imperial Penny posttarief merk. De stempel is voorzien van een kaart van de wereld en draagt een inscriptie "1898 XMAS" aan de onderkant. In 1937, Oostenrijk uitgegeven twee "kerstgroet stempels" met een roos en de tekens van de dierenriem. In 1939, BraziliŽ vier semi-postzegels uitgegeven met ontwerpen met de drie koningen en een ster van Bethlehem, een engel en kind, het Zuiderkruis en een kind, en een moeder en kind. Zowel de US Postal Service en de Royal Mail regelmatig kwestie Kerst-zegels thema elk jaar. Het geven van geschenken Zie ook: gifteconomie De uitwisseling van geschenken is een van de belangrijkste aspecten van de moderne kerstviering, het maken van de kerstdagen de meest winstgevende tijd van het jaar voor retailers en bedrijven in de gehele westerse wereld. Het geven van geschenken was gebruikelijk in de Romeinse feest van Saturnalia, een oude festival dat plaatsvond op 25 december en kan worden beÔnvloed, Kerst douane. [46] geven tijdens de Kerst werd verboden door de katholieke kerk in de middeleeuwen vanwege zijn vermeende heidense oorsprong. [46] Later werd gerationaliseerd door de Kerk aan de hand dat het St. Nicolaas in verband met Kerstmis, en dat gaven van wierook en mirre werden gegeven aan het kind Jezus door de bijbelse koningen. Legendarische cadeau om cijfers Belangrijkste artikelen: Santa Claus en de kerstman Zie ook: Sint Nicolaas Sinterklaas of Sint Nicolaas, door velen beschouwd als de oorspronkelijke Santa Claus.A aantal cijfers van zowel de christelijke en mythische oorsprong hebben in verband gebracht met kerst en de seizoensgebonden geven van geschenken zijn. Voorbeelden hiervan zijn de kerstman, ook wel bekend als Santa Claus, PŤre NoŽl en de Weihnachtsmann; Sint Nicolaas of Sinterklaas, de Christkind, Kris Kringle; Joulupukki; Babbo Natale, H. Basilius, en Vader Frost. De meest bekende en alomtegenwoordige van deze cijfers in de moderne viering wereldwijd is Santa Claus, een mythische cadeau brenger, gekleed in rood, waarvan de oorsprong hebben diverse bronnen. De naam Santa Claus is een verbastering van het Nederlandse Sinterklaas, wat simpelweg betekent dat Sint Nicolaas. Nicolaas was bisschop van Myra, in het hedendaagse Turkije, tijdens de 4e eeuw. Onder andere heilige attributen, werd hij opgemerkt voor de verzorging van kinderen, vrijgevigheid en het geven van geschenken. Zijn feest op 6 december kwam gevierd worden in vele landen met het geven van geschenken. Sinterklaas traditioneel verscheen in bishoply kledij, begeleid door helpers, en informeerde over het gedrag van kinderen tijdens het afgelopen jaar alvorens te beslissen of zij een cadeau verdient of niet. Door de 13e eeuwse Sint Nicolaas bekend was in Nederland, en de praktijk van het geven van geschenken in zijn naam verspreid naar andere delen van Midden-en Zuid-Europa. Bij de reformatie in de 16e-17e eeuw Europa, vele protestanten veranderde de gave brenger van het Christus kind of Christkindl, beschadigd in het Engels aan Kris Kringle, en de datum van het geven van geschenken veranderd van 6 december tot kerstavond [47]. De moderne populaire beeld van Santa Claus, maar werd in de Verenigde Staten, en met name in New York. De transformatie werd uitgevoerd met de hulp van zes opmerkelijke contribuanten, waaronder Washington Irving en de Duits-Amerikaanse cartoonist Thomas Nast (1840-1902). Na de Amerikaanse Onafhankelijkheidsoorlog, een deel van de inwoners van New York City zocht symbolen van niet-Engels verleden van de stad. New York was oorspronkelijk opgericht als de Nederlandse koloniale stad van Nieuw Amsterdam en de Nederlandse Sinterklaas traditie was opnieuw uitgevonden als Sint Nicolaas. [48] In 1809, de New-York Historical Society bijeengeroepen en met terugwerkende kracht genaamd Sancte Claus de patroonheilige van Nieuw Amsterdam, de Nederlandse naam voor New York City. [49] Op zijn eerste Amerikaanse optreden in 1810, werd Santa Claus getrokken bisschoppen 'gewaden. Echter als nieuwe artiesten overnam, Santa Claus meer seculiere kledij ontwikkeld [50]. Nast tekende een nieuw beeld van "Santa Claus" jaarlijks, te beginnen in 1863. Door de jaren 1880, Nast Santa had zich ontwikkeld tot de geklede gekleed, bont, vorm die we nu erkennen, misschien gebaseerd op het Engels figuur van de Kerstman. Het beeld werd gestandaardiseerd door adverteerders in de jaren 1920 [51]. Santa Claus is beroemd over de hele wereld voor het geven van geschenken aan goede childrenFather kerst, een vrolijke, goed gevoed, bebaarde man die de geest van goede moed getypeerd met Kerstmis, dateert van voor de Santa Claus karakter. Hij is eerst in begin van de 17e eeuwse Engeland, maar werd in verband met vakantie feestelijkheden en dronkenschap in plaats van het instellen van giften. [33] In de Victoriaanse Groot-BrittanniŽ, werd zijn beeld remade dat overeenkomt met dat van de kerstman. De Franse PŤre NoŽl geŽvolueerd langs dezelfde lijnen, uiteindelijk de vaststelling van de Santa beeld. In ItaliŽ, Babbo Natale fungeert als Santa Claus, terwijl La Befana is de brenger van geschenken en komt aan de vooravond van de Driekoningen. Er wordt gezegd dat La Befana uiteengezet naar het kindje Jezus geschenken te brengen, maar ging verloren langs de weg. Nu, ze brengt geschenken aan alle kinderen. In sommige culturen Santa Claus wordt vergezeld door Knecht Ruprecht, of Zwart Peter. In andere versies, elfen maken het speelgoed. Zijn vrouw wordt aangeduid als kerstvrouw. Er is enige oppositie tegen het verhaal van de Amerikaanse evolutie van Sint Nicolaas in de moderne kerstman. Er wordt wel beweerd dat de Sint Nicolaas Genootschap niet gefundeerd was tot 1835, bijna een halve eeuw na het einde van de Amerikaanse Onafhankelijkheidsoorlog. [52] Bovendien heeft een studie van de "kinderboeken, tijdschriften en tijdschriften" van Nieuw Amsterdam door . Charles Jones geen verwijzingen geopenbaard aan Sint Nicolaas of Sinterklaas [53] Echter, niet alle geleerden het eens met de bevindingen van Jones, die hij herhaalde in een booklength onderzoek in 1978; [54] Howard G. Hageman, van New Brunswick Theological Seminary, beweert dat de traditie van het vieren van Sinterklaas in New York werd levend en wel uit het begin van de afwikkeling van de Hudson Valley op [55]. Huidige traditie in verschillende Latijns-Amerikaanse landen (zoals Venezuela en Colombia) houdt in dat, terwijl Santa maakt het speelgoed, toen hij ze geeft aan de baby Jezus, die is eigenlijk degene die ze levert aan de kindertehuizen, een verzoening tussen de traditionele religieuze overtuigingen en de iconografie van de kerstman geÔmporteerd uit de Verenigde Staten. In Alto Adige / SŁdtirol (ItaliŽ), Oostenrijk, TsjechiŽ, Zuid-Duitsland, Hongarije, Liechtenstein, Slowakije en Zwitserland, de Christkind (JeěŪöek in het Tsjechisch, Jťzuska in het Hongaars en Jeěiöko in het Slowaaks) brengt de cadeautjes. De Duitse St. Nikolaus is niet identiek met de Weihnachtsman (wie is de Duitse versie van Santa Claus). St. Nikolaus draagt een bisschop jurk en nog steeds brengt kleine cadeautjes (meestal snoepgoed, noten en vruchten) op 6 december en wordt begeleid door Knecht Ruprecht. Hoewel veel ouders over de hele wereld routinematig leren hun kinderen over de kerstman en andere cadeau-brengers, hebben enkelen komen om deze praktijk te verwerpen, omdat zij misleidende [56]. Geschiedenis MozaÔek van Jezus als Christo Sole (Christus de Zon) in Mausoleum M in de pre-vierde-eeuwse necropolis onder St Peter's Basiliek in Rome. [57] Pre-christelijke achtergrond Dies Natalis Solis Invicti Hoofdartikel: Sol Invictus Dies Natalis Solis Invicti betekent "de geboortedag van de onoverwinnelijke zon" of eventueel "verjaardag van de wijding van de tempel van de onoverwinnelijke zon '. [Nodig citaat] Moderne geleerden hebben aangevoerd dat het festival werd geplaatst op de datum van de zonnewende, want dit was op deze dag dat de zon haar zuiden terugtrekken omgekeerd en heeft zichzelf bewezen als "overwonnen".. [Nodig citaat] Enkele vroege christelijke schrijvers verbonden de wedergeboorte van de zon naar de geboorte van Jezus [8]. "O, hoe heerlijk de Voorzienigheid heeft gehandeld dat op die dag waarop dat Sun was geboren ... Christus zou geboren worden", Cyprianus schreef [8]. Johannes Chrysostomus ook commentaar op de verbinding : "Ze noemen het de 'Verjaardag van de Onveroverde' die inderdaad zo is onoverwonnen als onze Heer....?" [8] Although Dies Natalis Solis Invicti is het onderwerp van een groot deel van wetenschappelijke speculatie, is geweest. [Nodig citaat] de enige oude bron, want het is een enkele vermelding in de Chronography van 354, en Hijmans stelt dat er geen bewijs is dat de viering voorafgaat die van Kerstmis. [20] "[W] de winter zonnewende hile op of rond de 25e december was goed ingeburgerd in de Romeinse keizerlijke kalender, is er geen bewijs dat een religieuze viering van Sol op die dag de viering van Kerstmis geantedateerd, en niemand die aangeeft dat Aurelianus een hand had in haar instelling, "volgens de moderne Sol geleerde Steven Hijmans [20]. Winterfeesten Hoofdartikel: Lijst van de winter festivals Een winter festival was het meest populaire festival van het jaar in vele culturen. Redenen opgenomen met het feit dat er minder werk in de landbouw moet worden gedaan tijdens de winter, evenals een verwachting van beter weer als de lente naderde [58] Moderne kerst douane zijn onder meer:. Cadeau geven en vrolijkheid uit de Romeinse Saturnalia, groen, verlichting en naastenliefde uit de Romeinse Nieuwjaar, en Yule logs en diverse levensmiddelen uit Germaanse feesten [59] Pagan ScandinaviŽ gevierd een winter festival genaamd Yule, gehouden in de eind december tot begin januari periode [nodig citaat] Zoals Noord-Europa werd het laatste deel.. te kerstenen, de heidense tradities een grote invloed gehad op Kerstmis. [nodig citaat] ScandinaviŽrs toch kerst juli in het Engels, het woord Yule is synoniem met kerst, [60] een gewoonte eerst opgetekend in 900. Christelijke feest Het Nieuwe Testament niet een datum voor de geboorte van Jezus te geven. [8] [61] Rond 200 nC, Clemens van AlexandriŽ schreef dat een groep in Egypte de geboorte gevierd op 25 Pashons. [8] Dit komt overeen met 20 mei. [ 62] Tertullianus (overleden 220) niet Kerstmis noemen als een belangrijke feestdag in de kerk van het Romeinse Afrika [8]. Echter, in Chronographai, een naslagwerk gepubliceerd in 221, Sextus Julius Africanus gesuggereerd dat Jezus werd verwekt op de veer equinox, het populariseren van het idee dat Christus werd geboren op 25 december. [63] [64] De equinox was maart 25 op de Romeinse kalender, dus dit betekende een geboorte in december. [65] De Pascha computus, een kalender van feesten die in 243, geeft 28 maart als de datum van de geboorte. [66] In 245, de theoloog Origenes van AlexandriŽ verklaarde dat "alleen zondaars (zoals Farao en Herodes)" hun verjaardagen gevierd. [67] In 303, christelijke schrijver Arnobius belachelijk het idee van het vieren van de verjaardagen van goden, die suggereert dat Kerstmis nog niet was een feest op dit moment [8]. Feest vastgesteld De vroegst bekende verwijzing naar de datum van de kerststal in december 25 wordt gevonden in de Chronography van 354, een verlichte manuscript opgesteld in Rome. [68] In het Oosten, vroege christenen vierden de geboorte van Christus, als onderdeel van Driekoningen (6 januari) , hoewel dit festival viering van het doopsel van Jezus benadrukt. [69] Kerst werd gepromoot in de christelijke Oosten als onderdeel van de heropleving van het katholicisme na de dood van de pro-Arian keizer Valens bij de Slag van Adrianopel in 378. Het feest werd ingevoerd naar Constantinopel in 379, en naar AntiochiŽ in ongeveer 380. Het feest verdween na Gregorius van Nazianze afgetreden als bisschop in 381, hoewel het werd heringevoerd door Johannes Chrysostomus in ongeveer 400 [8]. Het onderzoek en de berechting van de kerstman, (1686), gepubliceerd kort na Kerstmis was weer als een heilige dag in England.Middle Middeleeuwen In de Vroege Middeleeuwen, was eerste kerstdag overschaduwd door Epiphany, die in het westen gericht op het bezoek van de magiŽrs. Maar de middeleeuwse kalender werd gedomineerd door kerst-gerelateerde feestdagen. De veertig dagen voor Kerstmis werd de "veertig dagen van St. Martin" (die begon op 11 november, het feest van Sint Martinus van Tours), nu bekend als de Advent. [70] In ItaliŽ, voormalig Saturnalian tradities werden vastgemaakt aan de Advent [70]. Rond de 12e eeuw, deze tradities overgedragen opnieuw naar de Twaalf Dagen van Kerstmis (25 december-05 januari);. een tijd die wordt weergegeven in de liturgische kalenders als Christmastide of Twaalf Heilige Dagen [70] De prominente aanwezigheid van eerste kerstdag een geleidelijke verhoging na Karel de Grote werd tot keizer gekroond op kerstdag in 800. Koning Edmund de Martelaar werd gezalfd op Kerstmis in 855 en koning Willem I van Engeland werd gekroond op kerstdag 1066. Door de Hoge Middeleeuwen, was de vakantie zo prominent dat de kroniekschrijvers routinematig geconstateerd waarin verschillende magnaten Kerstmis gevierd. Koning Richard II van Engeland organiseerde een kerstfeest in 1377 waarop achtentwintig ossen en drie honderd schapen werden gegeten. [70] De Yule zwijn was een gemeenschappelijk kenmerk van de middeleeuwse feesten Kerstmis. Caroling werd ook populair, en was oorspronkelijk een groep dansers die zong. De groep bestond uit een zanger en een ring van dansers die het koor verstrekt. Verschillende schrijvers van die tijd veroordeeld Caroling als onzedelijk, waaruit blijkt dat de onhandelbare tradities van Saturnalia en Yule kan nog steeds in deze vorm [70]. "Wanbestuur"-dronkenschap, promiscuÔteit, gokken-was ook een belangrijk aspect van het festival. In Engeland werden geschenken uitgewisseld op nieuwjaarsdag, en er was speciale Christmas Ale [70]. Kerst in de Middeleeuwen was een volksfeest dat klimop opgenomen, hulst en andere evergreens. [71] Kerst cadeau geven tijdens de Middeleeuwen was meestal tussen de mensen met een legale relaties, zoals huurder en verhuurder. [71] De jaarlijkse verwennerij in het eten, dansen, zingen, sport, kaartspel escaleerde in Engeland, en door de 17e eeuw de kerstperiode aanbevolen overdadige diners, uitgebreide maskers en optochten. In 1607, toen koning James I stond erop dat een spel worden gehandeld in de kerstnacht en dat de rechter genieten van games. [72] Het was tijdens de Reformatie in de 16e-17e eeuw Europa, dat veel protestanten de gave brenger veranderd in het Christus kind of Christkindl, en de datum van het geven van geschenken veranderd van 06 december tot kerstavond [47]. Reformatie in de 19e eeuw Ebenezer Scrooge en het spook van de Christmas Present. Van Charles Dickens 'A Christmas Carol, 1843Following de protestantse Reformatie, groepen, zoals de puriteinen scherp veroordeeld de viering van Kerstmis, omdat zij een katholieke uitvinding en de "attributen van het pausdom" of de "vodden van het Beest." [73] De katholieke kerk reageerde door het bevorderen van het festival in een meer religieus georiŽnteerde vorm. Koning Charles I van Engeland gericht zijn edelen en adel naar hun landerijen terug midden in de winter te houden van hun oude stijl kerst vrijgevigheid. [72] Naar aanleiding van het parlementslid overwinning op Karel I tijdens de Engels Burgeroorlog, Engeland Puriteinse heersers verbannen kerst in 1647 [73]. Protesten gevolgd als pro-Christmas rellen braken uit in verschillende steden en wekenlang Canterbury werd gecontroleerd door de relschoppers, die deuren versierd met hulst en schreeuwde royalistische slogans. [73] Het boek, de rechtvaardiging van Kerstmis (Londen, 1652 ), pleitten tegen de puriteinen, en maakt nota van Oud-Engels kersttradities, diner, gebraden appels op het vuur, kaart spelen, dansen met "ploeg-boys" en "dienstmaagden", en kerstliederen zingen. [74] De restauratie van koning Charles II in 1660 eindigde het verbod, maar veel geestelijken nog steeds afgekeurd kerst te vieren. In Schotland, de Presbyteriaanse Kerk van Schotland ook afgeraden naleving van Kerstmis. James VI beval de viering in 1618, maar het bijwonen van de kerk was nauwelijks [75]. In koloniaal Amerika, de puriteinen in New England gedeelde radicale protestantse afkeuring van Kerstmis. Viering werd verboden in Boston 1659 tot 1681. Het verbod door de Pilgrims is ingetrokken in 1681 door Engels gouverneur Sir Edmund Andros, maar het was pas in het midden van de 19e eeuw dat het vieren van kerst trendy geworden in de regio Boston. [76] Tegelijkertijd, christelijke inwoners van Virginia en Nieuw York observeerde de vakantie vrij. Pennsylvania Duitse kolonisten, bij uitstek de Moravische kolonisten van Bethlehem, Nazareth en Lititz in Pennsylvania en de Wachovia Nederzettingen in North Carolina, waren enthousiast feestvierders van Kerstmis. De Hernhutters in Bethlehem was de eerste kerstbomen in Amerika, alsmede de eerste kribben. [77] Kerst viel uit de gratie in de Verenigde Staten na de Amerikaanse Revolutie, toen het in het Engels op maat beschouwd. [78] George Washington aangevallen Hessische (Duitse nationaliteit) huurlingen op Kerstmis tijdens de Slag van Trenton in 1777, Kerstmis is veel populairder in Duitsland dan in Amerika op dit moment. Door de jaren 1820, had sektarische spanningen verlicht in Groot-BrittanniŽ en schrijvers, onder wie William Winstanly, begon zich zorgen te maken dat Kerstmis was sterven uit. Deze schrijvers gedacht Tudor kerst als een moment van oprechte viering, en de inspanningen werden gedaan om de vakantie te doen herleven. In 1843, Charles Dickens schreef de roman A Christmas Carol, dat hielp herleven de 'geest' van Kerstmis en seizoensgebonden vrolijkheid. [79] [80] De instant populariteit een belangrijke rol gespeeld in het uitbeelden van kerst als een vakantie benadrukken familie, goodwill en mededogen. [81] Dickens gezocht naar Kerstmis te construeren als een familie-centered festival van vrijgevigheid, in tegenstelling tot de community-based en kerk gerichte observaties, waarvan de inachtneming had afgenomen tijdens de late 18e eeuw en begin 19e eeuw. [82 ] superponeren zijn seculiere visie van de vakantie, Dickens beÔnvloed vele aspecten van Kerstmis dat vandaag gevierd wordt in de westerse cultuur, zoals familiebijeenkomsten, seizoensgebonden eten en drinken, dansen, spelletjes en een feestelijke vrijgevigheid van geest. [83] Een prominente zin uit het verhaal, 'Merry Christmas', werd gepopulariseerd naar aanleiding van de verschijning van het verhaal. [84] De term Scrooge werd een synoniem voor vrek, met 'Bah! Humbug! " afwijzend tegenover de feestelijke geest. [85] In 1843, het eerste commerciŽle kerstkaart werd geproduceerd door Sir Henry Cole. [86] De heropleving van de Christmas Carol begon met William B. Sandys Christmas Carols Oude en Moderne (1833), met de eerste verschijning in print van 'The First Noel', 'I Saw Three Ships', 'Hark the Herald Angels Sing' en 'God Rest Ye Merry, Gentlemen', populair in Dickens 'A Christmas Carol. The Queen's kerstboom in Windsor Castle, 1848. Gepubliceerd in Godey's Lady's Book, Philadelphia december 1850.In Groot-BrittanniŽ, werd de kerstboom ingevoerd in het begin van de 19e eeuw na de personele unie met het Koninkrijk Hannover, door Charlotte van Mecklenburg-Strelitz, koningin van koning George III. In 1832 een jonge koningin Victoria schreef over haar hart ophalen bij een kerstboom, versierd met lichtjes, versieringen, en presenteert geplaatst eromheen. [87] Na haar huwelijk met haar Duitse neef Prins Albert, In 1841 werd de aangepaste meer verspreid in heel Groot-BrittanniŽ [36]. Een afbeelding van de Britse koninklijke familie met hun kerstboom in Windsor Castle, een sensatie toen het werd gepubliceerd in de Illustrated London News in 1848. Een aangepaste versie van deze afbeelding is gepubliceerd in de Verenigde Staten in 1850. [37] [88] Door de jaren 1870, het ophangen van een kerstboom was geworden in Amerika [37]. In Amerika, had interesse in Kerst is nieuw leven ingeblazen in de jaren 1820 door een aantal korte verhalen door Washington Irving die in zijn boek The Sketch Book of Geoffrey Crayon en "Old Christmas". Irving's verhalen uitgebeeld harmonieuze warme Engels eindejaarsfeesten ervoer hij tijdens een verblijf in Aston Hall, Birmingham, Engeland, die grotendeels was verlaten, [89] en hij gebruikte de luchtwegen Verdediging van Kerstmis (1652) van Oud-Engels kersttradities, dat hij . had getranscribeerd in zijn dagboek als een model voor zijn verhalen [72] In 1822, Clement Clarke Moore schreef het gedicht Een bezoek van Sint Nicolaas (in de volksmond bekend onder de eerste regel: Het was the Night Before Christmas). [90] Het gedicht geholpen populariseren de traditie van uitwisseling van geschenken, en seizoensgebonden kerstinkopen begon economisch belang zich te nemen. [91] Dit is ook het culturele conflict van het spiritisme de vakantie en haar commercie die sommigen zien als corrumperende de vakantie begonnen. In haar 1850 boek "The First Christmas in New England", Harriet Beecher Stowe omvat een personage die klaagt dat de ware betekenis van Kerstmis was verloren in een shopping spree. [92] Hoewel de viering van Kerstmis was nog niet gebruikelijk in sommige regio's in de VS, Henry Wadsworth Longfellow gedetecteerd "een overgang staat over kerst hier in New England" in 1856. . "De oude puriteinse gevoel dat het voorkomt dat een vrolijke, stevige vakantie, hoewel elk jaar maakt het zo" [93] in Reading, Pennsylvania, een krant merkte in 1861, "Zelfs onze Presbyteriaanse vrienden die tot nog toe steevast genegeerd Kerstmis - gooide openen hun deuren van de kerk en geassembleerd in kracht om de verjaardag van de geboorte van de Heiland te vieren. "[93] De eerste Congregational Kerk van Rockford, Illinois," hoewel van een echte Puriteinse voorraad ", was 'de voorbereiding van een grootse kerst jubileum', een Nieuws correspondent gemeld in 1864. [93] In 1860, veertien staten, waaronder enkele uit New England had aangenomen kerst als een wettelijke feestdag. [94] In 1870, Kerstmis werd officieel uitgeroepen tot een United States Federal vakantie, ondertekend in de wet door president Ulysses S . Grant. [94] Vervolgens, in 1875, Louis Prang introduceerde de kerstkaart voor de Amerikanen. Hij is wel de "vader van de Amerikaanse kerstkaart" [95]. Controverse en kritiek Hoofdartikel: Kerstmis controverse Doorheen de geschiedenis van de vakantie, heeft Kerstmis het onderwerp geweest van zowel de controverse en kritiek van een breed scala van verschillende bronnen. De eerste gedocumenteerde kerst controverse was christen-geleid, en begon tijdens de Engels interregnum, toen Engeland werd geregeerd door een puriteinse Parlement [96]. Puriteinen (met inbegrip van diegenen die vluchtten naar Amerika) verzocht om de resterende heidense elementen van Kerstmis te verwijderen. Gedurende deze periode, het Engels Parlement verboden de viering van Kerstmis geheel, omdat zij "een paapse festival met geen bijbelse rechtvaardiging", en een tijd van verspilling en immoreel gedrag. [97] Controverse en kritiek blijft in de huidige dag, waar een aantal christelijke en niet-christenen hebben beweerd dat een belediging voor de kerst (ook wel een "oorlog tegen Kerstmis" door sommigen) gaande is. [98] [99] In de Verenigde Staten is er een tendens geweest om de begroeting Merry Christmas te vervangen met Happy Holidays. [100] Groepen zoals de American Civil Liberties Union zijn begonnen rechtszaken om de weergave van afbeeldingen en ander materiaal die verwijzen naar Kerst bar van het openbaar domein, met inbegrip van scholen. [101] Dergelijke groepen beweren dat de overheid gefinancierde toont beelden van Kerstmis en de tradities van de First Amendment schenden de Verenigde Staten Grondwet, waarin de oprichting verbiedt door het Congres van een nationale religie. [102] In 1984, het Amerikaanse Hooggerechtshof in Lynch vs Donnelly dat een kerst weer te geven (die een kerststal inbegrepen) eigendom van en wordt weergegeven door de stad Pawtucket, Rhode Island niet het Eerste Amendement te schenden. [103] In november 2009 heeft de federale hof van beroep in Philadelphia goedkeuring gehecht aan een school district verbod op het zingen van kerstliederen. [104] In de prive-sfeer ook, is aangevoerd dat een specifieke vermelding van de term "Christmas" of haar religieuze aspecten werd steeds gecensureerd, vermeden, of ontmoedigd door een aantal adverteerders en retailers. In reactie hebben de American Family Association en andere groepen georganiseerde boycot van individuele winkeliers. [105] In het Verenigd Koninkrijk zijn er ook een aantal controverses, een van de meest bekende is de tijdelijke promotie van de kerst-periode als Winterval door Birmingham City Council in 1998. Er waren ook protesten in november 2009 toen de stad Dundee de feesten als de Winter Night Light festival gepromoot, aanvankelijk met geen specifieke Kerst referenties. [106] Economie Zie ook: Kerst in de media, de kerstboom de productie, de kerstboom teelt, en Kerst Prijs Index Kerstmarkt in Metz, France.Christmas is meestal de grootste jaarlijkse economische stimulans voor veel landen over de hele wereld. Verkoop dramatisch toenemen in vrijwel alle winkelgebieden en winkels introduceren van nieuwe producten als mensen schaffen geschenken, decoraties, en benodigdheden. In de VS, de "kerstinkopen seizoen" begint al in oktober. [107] [108] In Canada, kooplieden reclamecampagnes vlak voor Halloween (31 oktober) beginnen, en intensiveren hun marketing volgende Remembrance Day op 11 november. In de Verenigde Staten, is berekend dat een kwart van alle persoonlijke uitgaven plaatsvindt tijdens de kerst / feestdagen. [109] Uit cijfers van het US Census Bureau blijkt dat de uitgaven in warenhuizen landelijk van 20,8 miljard dollar steeg in november 2004 31,9 miljard dollar in december 2004, een stijging van 54 procent. In andere sectoren, de pre-Christmas stijging van de uitgaven was zelfs nog groter, dat er een november-december kopen toename van 100 procent in de boekhandel en 170 procent in sieraden winkels. In hetzelfde jaar de werkgelegenheid in de Amerikaanse winkels steeg 1.600.000 tot 1,8 miljoen in de twee maanden voorafgaand aan Kerstmis. [110] Industries volledig afhankelijk van Kerst zijn kerstkaarten, waarvan 1,9 miljard verzonden in de Verenigde Staten elk jaar, en live kerstbomen, waarvan er 20,8 miljoen waren in de VS snijden in 2002. [111] In de meeste westerse landen, Eerste Kerstdag is de minst actieve dag van het jaar voor het bedrijfsleven en handel; bijna alle retail, commerciŽle en institutionele bedrijven zijn gesloten, en bijna alle sectoren staakt-activiteit (meer dan enig andere dag van het jaar). In Engeland en Wales, de eerste kerstdag (Trading) Act 2004 te voorkomen dat alle grote winkels van de handel op eerste kerstdag. Schotland is op dit moment van plan een soortgelijke wetgeving. Filmstudio's release veel high-budget films tijdens het vakantieseizoen, ook met Kerst films, fantasy films of hoge-toon drama's met een hoge productie waarden. Een econoom analyse berekent dat, ondanks de toegenomen totale uitgaven, Kerstmis is een deadweight loss onder orthodoxe micro-economische theorie, want het effect van het geven van geschenken. Dit verlies wordt berekend als het verschil tussen wat de gever doorgebracht op het item en wat de gave ontvanger zou hebben betaald voor het item. Er wordt geschat dat in 2001, Kerstmis resulteerde in een 4 miljard dollar deadweight loss in de VS alleen. [112] [113] Omwille van complicerende factoren, is deze analyse soms gebruikt om eventuele gebreken te bespreken in de huidige micro-economische theorie. Andere massa verliezen omvatten het effect van Kerstmis op het milieu en het feit dat materiŽle giften vaak worden gezien als witte olifanten, waarbij kosten voor onderhoud en opslag en bij te dragen aan rommel. [114] Luisteren Fonetisch lezen Woordenboek - Gedetailleerd woordenboek weergeven

Kerstplaatjes

kerstplaatjes

Kerstplaatjes

Kerstanimaties

Kersttips

Meest geklikt

Kerstafbeeldingen

Kerstlinks

Kerstrecepten